Mã lỗi của biến tần Rockwell - Powerflex 4M


Mã lỗi của biến tần Rockwell - Powerflex 4M
F2Auxiliary InputLỗi bên ngoài
F3Power LossMất nguồn
F4UnderVoltageThấp áp
F5OverVoltageQuá áp
F6Motor StalledMotor quá tải khi tăng giảm tốc
F7Motor OverloadMotor quá tải
F8Heatsink OvrTmpBiến tần quá nhiệt
F12HW OverCurrentQuá dòng phần cứng
F13Ground FaultLỗi chạm đất
F33Auto Rstrt Tries
F38Phase U to GndPha U chạm đất
F39Phase V to GndPha V chạm đất
F40Phase W to GndPha W chạm đất
F41Phase UV ShortNgắn mạch pha U-V
F42Phase UW ShortNgắn mạch pha U-W
F43Phase VW ShortNgắn mạch pha V-W
F48Params DefaultedThông số biến tần về mặc định
F63SW OverCurrentDòng quá ngưỡng đặt tại A448
F64Drive OverloadBiến tần quá tải
F70Power UnitLỗi board công suất
F71Net LossLỗi Kết nối mạng truyền thông
F81Comm LossMất Kết nối mạng truyền thông
F100Parameter ChecksumLỗi Checksum
F122I/O Board FailLỗi board I/O


Comments