HIM Allen-Bradley


Cung cấp các loại màn hình ( HMI ) Rockwell ( alen-bradley) . phân phối nhập khẩu chính hãng, hỗ trợ kỹ thuật toàn diện.
"2711-CBL-HM05" PanelView 300  5 m Operating Cable
2711-CBL-HM10 PanelView 300 10 m Operating Cable
2711-CBL-PM05 PanelView 300 5 m Operate and Prog Cable
2711-CBL-PM10 PanelView 300 10m Operate and Prog Cable
2711-K10C1 PanelView Standard Terminal
2711-K3A17L1 PanelView Standard Terminal
2711-K3A5L1 PanelView Standard Terminal
2711-NB3 PanelView Accessory
2711-NB4 PanelView Accessory
2711-NC13 PanelView 5 m Operate Comms Print Cable
2711-NC14 PanelView 10 m Operate Comms Print Cable
2711-NC21 PanelView 5 m to MicroLogix Cable
2711-NC22 PanelView 15 m to MicroLogix Cable
2711-ND3 PanelView Accessory
2711-NDRC PanelView Accessory
2711-NF1 PanelView Accessory
2711-NF2C PanelView Accessory
2711-NF4 PanelView Accessory
2711-NF6 PanelView Accessory
2711-NF7 PanelView Accessory
2711-NL1 PanelView 550 Replacement Backlight
2711-NL10 PanelView Accessory
2711-NL5 PanelView 600 Replacement Backlight
2711-NL6 PanelView 1000C Ser B Replace Backlight
2711-NL7 PanelView 1000C Ser C Replace Backlight
2711-NL9 PanelView 1000C Ser D Replace Backlight
2711-NM13 PanelView 2 MB PCMCIA Memory Card
2711-NM15 PanelView Accessory
2711-NM2 PanelView Accessory
2711-NM232 PanelView 4 MB PCMCIA Memory Card
2711-NM3 PanelView Accessory
2711-NM4 PanelView Accessory
2711-NMCC PanelView Accessory
2711-NMCD PanelView Accessory
2711-NMCE PanelView Accessory
2711-NP2 PanelView Mounting Clips
2711-NR12K PanelView Accessory
2711-NR5K PanelView Accessory
2711-NR5T PanelView Accessory
2711-NR7T PanelView Accessory
2711-NR8K PanelView Accessory
2711-NV1 PanelView Accessory
2711-NV3K PanelView Accessory
2711-NV3T PanelView Accessory
2711-NV4 PanelView Accessory
2711-NV4T PV550 and PV600 Touch Antiglare Overlay
2711-NV5 PV600 Key Key Touch Antiglare Overlay
2711-NV6K PanelView Accessory
2711-NV6T PV1000 PV1000E Touch Antiglare Overlay
2711-NV7K PanelView Accessory
2711-NV7T PanelView Accessory
2711-NV8 PanelView Accessory
2711-T10C1 PanelView Standard Terminal
2711-T6C10L1 PanelView Standard Terminal
2711-T6C20L1 PanelView Standard Terminal
2711-TBDC PanelView Plus 3 pin DC Terminal Block
2711C-CBL-AB03 PanelView Component Accessory
2711C-CBL-UU02 PanelView Component Accessory
2711C-F2M PanelView Comp C200 Graphic Terminal
2711C-K2M PanelView Comp C200 Graphic Terminal
2711C-K3M PanelView Comp C300 Graphic Terminal
2711C-RG10T PanelView Component Accessory
2711C-RG2F PanelView Component Accessory
2711C-RG2K PanelView Component Accessory
2711C-RG6T PanelView Component Accessory
2711C-RJ422 PanelView Component Accessory
2711C-T10C PanelView Comp C1000 Graphic Terminal
2711C-T3M PanelView Comp C300 Graphic Terminal
2711C-T4T PanelView Component 4-Inch Terminal
2711C-T6M PanelView Comp C600 Graphic Terminal
2711C-T6T PanelView Comp C600 Graphic Terminal
2711E-UKCK10SW-H PanelView Enhanced Accessory
2711P-6RSA PanelView Plus 6 400 and 600 AC Power Su
2711P-B10C10D2 PanelView Plus Graphic Terminal
2711P-B10C15A2 PanelView Plus Terminal
2711P-B10C15D7 PanelView Plus Terminal
2711P-B10C1D2 PanelView Plus Graphic Terminal
2711P-B10C1D6 PanelView Plus Graphic Terminal
2711P-B10C4A8 PanelView Plus Terminal
2711P-B10C4A9 PanelView Plus Terminal
2711P-B10C4D1 PANELVIEW TERMINAL PANELVIEW TERMINAL
2711P-B10C4D8 PanelView Plus Terminal
2711P-B10C4D9 PanelView Plus Terminal
2711P-B12C10D2 PanelView Plus Graphic Terminal
2711P-B12C10D6 PanelView Plus Graphic Terminal
2711P-B12C1D2 PanelView Plus Graphic Terminal
2711P-B12C4A8 PanelView Plus Terminal
2711P-B12C4A9 PanelView Plus Terminal
2711P-B12C4D1 PANELVIEW TERMINAL PANELVIEW TERMINAL
2711P-B12C4D6 PanelView Plus Terminal
2711P-B12C4D8 PanelView Plus Terminal
2711P-B12C4D9 PanelView Plus Terminal
2711P-B15C10D2 PanelView Plus Graphic Terminal
2711P-B15C1D2 PanelView Plus Graphic Terminal
2711P-B15C1D6 PanelView Plus Graphic Terminal
2711P-B15C4A1 PanelView Plus Terminal
2711P-B15C4A7 PanelView Plus Terminal
2711P-B15C4A8 PanelView Plus Terminal
2711P-B15C4A9 PanelView Plus Terminal
2711P-B15C4D8 PanelView Plus Terminal
2711P-B15C4D9 PanelView Plus Terminal
2711P-B4C20A8 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-B4C20D8 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-B4C5A8 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-B4C5D8 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-B6C10D PanelView Plus Graphic Terminal
2711P-B6C20A8 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-B6C20A9 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-B6C20D8 PV Plus 6 600 Color Key Touch Terminal
2711P-B6C20D9 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-B6C22D PanelView Plus Graphic Terminal
2711P-B6C5A8 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-B6C5D8 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-B6M20A8 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-B6M20D8 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-B6M5A8 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-B6M5D8 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-B7C10D2 PanelView Plus Graphic Terminal
2711P-B7C10D6 PanelView Plus Graphic Terminal
2711P-B7C15A2 PanelView Plus Terminal
2711P-B7C1D2 PanelView Plus Graphic Terminal
2711P-B7C4A8 PanelView Plus Terminal
2711P-B7C4A9 PanelView Plus Terminal
2711P-B7C4D8 PanelView Plus Terminal
2711P-B7C4D9 PanelView Plus Terminal
2711P-CBL-EX04 PanelView Plus EtherNet Crossover Cable
2711P-K10C4A8 PanelView Plus Terminal
2711P-K10C4A9 PanelView Plus Terminal
2711P-K10C4D2 PANELVIEW TERMINAL PANELVIEW TERMINAL
2711P-K10C4D6 PanelView Plus Terminal
2711P-K10C4D8 PanelView Plus Terminal
2711P-K10C4D9 PanelView Plus Terminal
2711P-K12C4A7 PanelView Plus Terminal
2711P-K12C4A8 PanelView Plus Terminal
2711P-K12C4A9 PanelView Plus Terminal
2711P-K12C4D7 PanelView Plus Terminal
2711P-K12C4D8 PanelView Plus Terminal
2711P-K12C4D9 PanelView Plus Terminal
2711P-K15C15A1 PanelView Plus Terminal
2711P-K15C4A8 PanelView Plus Terminal
2711P-K15C4A9 PanelView Plus Terminal
2711P-K15C4D2 PanelView Plus Terminal
2711P-K15C4D8 PanelView Plus Terminal
2711P-K15C4D9 PanelView Plus Terminal
2711P-K4C20A8 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-K4C20D8 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-K4C5A8 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-K4C5D8 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-K4M20A8 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-K4M20D8 PanelView Plus 6 400 Keypad Terminal
2711P-K4M5A8 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-K4M5D8 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-K6C20A8 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-K6C20A9 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-K6C20D8 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-K6C20D9 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-K6C5A8 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-K6C5D8 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-K6M20A8 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-K6M20D8 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-K6M5A8 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-K6M5D8 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-K7C4A8 PanelView Plus Terminal
2711P-K7C4A9 PanelView Plus Terminal
2711P-K7C4D2 PanelView Plus Terminal
2711P-K7C4D8 PanelView Plus Terminal
2711P-K7C4D9 PanelView Plus Terminal
2711P-RAK10 PanelView Plus Accessory
2711P-RAK12E PanelView Plus Accessory
2711P-RAK12S PanelView Plus Accessory
2711P-RAK15 PanelView Plus 1500 Cutout Adapter
2711P-RAK4 PanelView Plus Accessory
2711P-RAK6 PanelView Plus Accessory
2711P-RAK7 PanelView Plus Accessory
2711P-RAT10 PanelView Plus 1000 Touch Cutout Adapter
2711P-RAT12E PanelView Plus Accessory
2711P-RAT12E2 PanelView Plus Accessory
2711P-RAT12S PanelView Plus Accessory
2711P-RAT15 PanelView Plus 1500 Touch Cutout Adapter
2711P-RAT7 PanelView Plus Accessory
2711P-RBB10 PanelView Plus Accessory
2711P-RBB12 PanelView Plus Accessory
2711P-RBB15 PanelView Plus Accessory
2711P-RBB7 PanelView Plus Accessory
2711P-RBK10 PanelView Plus Accessory
2711P-RBK12 PanelView Plus Accessory
2711P-RBK15 PanelView Plus Accessory
2711P-RBK7 PanelView Plus Accessory
2711P-RBT10 PanelView Plus 1000 Touch Screen Bezel
2711P-RBT12 PanelView Plus Accessory
2711P-RBT12H PanelView Plus Accessory
2711P-RBT7 PanelView Plus Accessory
2711P-RC3 PanelView Plus 256MB Ext Memory Card
2711P-RC4 PanelView Plus 512MB Ext Memory Card
2711P-RCH PanelView Plus Accessory
2711P-RCKS PanelView Plus 7 Accessory
2711P-RDB10C PV Plus 1000 Keypad Touch Display Module
2711P-RDB10CM PanelView Plus Display Module
2711P-RDB12C PanelView Plus Display Module
2711P-RDB12CK PanelView Plus Display Module
2711P-RDB15C PACKAGED DEVICE - 2711P-RDB15C C
2711P-RDB7C PV Plus 700 Keypad Touch Display Module
2711P-RDB7CK PanelView Plus Display Module
2711P-RDB7CM PanelView Plus Display Module
2711P-RDK10C PV Plus 1000 Keypad Display Module
2711P-RDK12C PanelView Plus Display Module
2711P-RDK12CK PanelView Plus Display Module
2711P-RDK15C PanelView Plus Display Module
2711P-RDK7C PV Plus 700 Keypad Display Module
2711P-RDK7CK PanelView Plus Display Module
2711P-RDT10C PV Plus 1000 Touch Display Module
2711P-RDT10CM PanelView Plus Display Module
2711P-RDT12AG PanelView Plus Display Module
2711P-RDT12C PanelView Plus Display Module
2711P-RDT12CK PanelView Plus Display Module
2711P-RDT12H PanelView Plus Display Module
2711P-RDT15AG PanelView Plus Display Module
2711P-RDT15C PanelView Plus Disp Mod - 2711P-RDT15 C
2711P-RDT7C PV Plus 700 Touch Display Module
2711P-RDT7CK PanelView Plus Display Module
2711P-RDT7CM PanelView Plus Display Module
2711P-RFK10 PanelView Plus Accessory
2711P-RFK12 PanelView Plus Accessory
2711P-RFK15 PanelView Plus Accessory
2711P-RFK6 PanelView Plus Accessory
2711P-RFK7 PanelView Plus Accessory
2711P-RGB4 PanelView Plus Accessory
2711P-RGK10 PV Plus 1000 Keypad Antiglare Overlay
2711P-RGK12 PV Plus 1250 Keypad Antiglare Overlay
2711P-RGK15 PV Plus 1500 Keypad Antiglare Overlay
2711P-RGK4 PanelView Plus Accessory
2711P-RGK6 PanelView Plus Accessory
2711P-RGK7 PV Plus 700 Keypad Antiglare Overlay
2711P-RGT10 PV Plus 1000 Touch Antiglare Overlay
2711P-RGT10SP PanelView Plus 7 Accessory
2711P-RGT12 PV Plus 1250 Touch Antiglare Overlay
2711P-RGT15 PV Plus 1500 Touch Antiglare Overlay
2711P-RGT4S PanelView Plus 7 Accessory
2711P-RGT6 PV Plus 600 Touch Antiglare Overlay
2711P-RGT6S PanelView Plus 7 Accessory
2711P-RGT7 PV Plus 700 Touch Antiglare Overlay
2711P-RGT7SP PanelView Plus 7 Accessory
2711P-RGT9SP PanelView Plus 7 Accessory
2711P-RL10C PanelView Plus Accessory
2711P-RL10C2 PanelView Plus Accessory
2711P-RL7C PanelView Plus Accessory
2711P-RL7C2 PanelView Plus Accessory
2711P-RMCP PanelView Plus 7 Accessory
2711P-RMCS PanelView Plus 7 Accessory
2711P-RN0 PanelView Plus Communication Module
2711P-RN10H PV Plus 700 to 1500 Dnet Comms Module
2711P-RN10HK PanelView Plus Communication Module
2711P-RN15S PV Plus 700 to 1500 CNet Comms Module
2711P-RN15SK PanelView Plus Communication Module
2711P-RN20 PV Plus 6 700 to 1500 ENet Comms Module
2711P-RN6 PV Plus 700 to 1500 DH Plus RIO Module
2711P-RN6K PanelView Plus Communication Module
2711P-RP2 PV Plus 128MB Flash Ram DC Logic Module
2711P-RP6 PanelView Plus Logic Module
2711P-RP8A PV Plus 6 512MB Memory AC Logic Module
2711P-RP8D PV Plus 6 512MB Memory DC Logic Module
2711P-RP8DK PV Plus 6 512MB DC C Coated Logic Module
2711P-RP8DTP PanelView Plus 6 700-1500 Logic Module
2711P-RP9A PV Plus 6 512MB AC Extended Logic Module
2711P-RP9D PV Plus 6 512MB DC Extended Logic Module
2711P-RP9DK PanelView Plus Logic Module
2711P-RPD PanelView Plus Logic Module
2711P-RR128 PV Plus Logic Module 256 MB Ram Module
2711P-RR128K PanelView Plus Accessory
2711P-RR256 PV Plus Logic Module 128 MB Ram Module
2711P-RR64 PV Plus Logic Module 64 MB Ram Module
2711P-RSACDIN PanelView Plus AC to DC 3A Power Supply
2711P-RTBAC3 PanelView Plus Accessory
2711P-RTBAP PanelView Plus 7 Accessory
2711P-RTBDC2 PanelView Plus DC 2 Pin Terminal Block
2711P-RTBDSP PanelView Plus 7 Accessory
2711P-RTFC PanelView Plus 400 600 Mounting Lever
2711P-RTMC PanelView Plus 700 to 1500 Mounting Clip
2711P-RU310 PanelView Plus Accessory
2711P-RUA310 PanelView Plus Accessory
2711P-RUL01 PanelView Plus Accessory
2711P-RUL10 PanelView Plus Accessory
2711P-RVAC PanelView Plus Accessory
2711P-RVT12 PV Plus 1250 Hi Bright Disp Solar Visor
2711P-RW1 PanelView Plus 64MB CompactFlash Card
2711P-RW2 PanelView Plus Accessory
2711P-RW3 PanelView Plus Accessory
2711P-RW6 PanelView Plus CE Accessory
2711P-RW7 PanelView Plus CE Accessory
2711P-RY2032 PV Plus 700 to 1500 Replacement Battery
2711P-RYKS PanelView Plus 7 Accessory
2711P-T10C10D2 PanelView Plus Graphic Terminal
2711P-T10C10D6 PanelView Plus Graphic Terminal
2711P-T10C1D2 PanelView Plus Graphic Terminal
2711P-T10C21D8S PanelView Plus 7 Graphic Terminal
2711P-T10C21D8S-B PanelView Plus 7 Graphic Terminal
2711P-T10C4A2 PanelView Plus Terminal
2711P-T10C4A8 PanelView Plus Terminal
2711P-T10C4A9 PanelView Plus Terminal
2711P-T10C4D8 PanelView Plus Terminal
2711P-T10C4D9 PanelView Plus Terminal
2711P-T12C10D2 PanelView Plus Graphic Terminal
2711P-T12C10D6 PanelView Plus Graphic Terminal
2711P-T12C15D2 PanelView Plus Terminal
2711P-T12C1D2 PanelView Plus Graphic Terminal
2711P-T12C4A6 PanelView Plus Terminal
2711P-T12C4A8 PanelView Plus Terminal
2711P-T12C4A9 PanelView Plus Terminal
2711P-T12C4D6K PanelView Plus Terminal
2711P-T12C4D8 PanelView Plus Terminal
2711P-T12C4D8K PanelView Plus Terminal
2711P-T12C4D9 PanelView Plus Terminal
2711P-T15C10D2 PanelView Plus Graphic Terminal
2711P-T15C1D2 PanelView Plus Graphic Terminal
2711P-T15C1D6 PanelView Plus Graphic Terminal
2711P-T15C4A7 PanelView Plus Terminal
2711P-T15C4A8 PanelView Plus Terminal
2711P-T15C4A9 PanelView Plus Terminal
2711P-T15C4D8 PanelView Plus Terminal
2711P-T15C4D9 PanelView Plus Terminal
2711P-T4W21D8S PanelView Plus 7 Graphic Terminal
2711P-T4W21D8S-B PanelView Plus 7 Graphic Terminal
2711P-T6C10D PanelView Plus Graphic Terminal
2711P-T6C20A8 PV Plus 6 600 Touch AC Graphic Terminal
2711P-T6C20A9 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-T6C20D8 PV Plus 6 600 Touch DC Graphic Terminal
2711P-T6C20D9 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-T6C21D8S PanelView Plus 7 Graphic Terminal
2711P-T6C21D8S-B PanelView Plus 7 Graphic Terminal
2711P-T6C5A8 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-T6C5D8 PV Plus 6 600 Keypad Touch DC Terminal
2711P-T6M20A8 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-T6M20D8 PV Plus 6 600 Gray Touch DC Terminal
2711P-T6M5A8 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-T6M5D8 PanelView Plus 6 Graphic Terminal
2711P-T7C10D2 PanelView Plus Graphic Terminal
2711P-T7C10D6 PanelView Plus Graphic Terminal
2711P-T7C15A2 PanelView Plus Terminal
2711P-T7C1D2 PanelView Plus Graphic Terminal
2711P-T7C1D6 PanelView Plus Graphic Terminal
2711P-T7C21D8S PanelView Plus 7 Graphic Terminal
2711P-T7C21D8S-B PanelView Plus 7 Graphic Terminal
2711P-T7C4A8 PanelView Plus Terminal
2711P-T7C4A9 PanelView Plus Terminal
2711P-T7C4D6 PanelView Plus Terminal
2711P-T7C4D8 PanelView Plus Terminal
2711P-T7C4D8K PanelView Plus Terminal
2711P-T7C4D9 PanelView Plus Terminal
2711P-T9W21D8S PanelView Plus 7 Graphic Terminal
2711P-T9W21D8S-B PanelView Plus 7 Graphic Terminal
2711PC-B4C20D8 PV Plus 6 400 Color Key Touch Terminal
2711PC-B4C20D8-LR PVP6 Compact 400 Low-Reflective Touchscr
2711PC-K4M20D8 PanelView Plus 6 400 Keypad Terminal
2711PC-T10C4D8 PanelView Plus Terminal
2711PC-T6C20D8 PanelView Plus 6 600 Col Touch Terminal
2711PC-T6M20D8 PanelView Plus 6 600 Touch Terminal
2711R-T4T PANELVIEW 800 4.3-INCH HMI TERMINAL
2711R-T7T PANELVIEW 800 7-INCH HMI TERMINAL
Comments