PLC Rockwell - MicroLogix 1000

1761 MicroLogix™ 1000 đã ngừng sản xuất và không còn trữ hàng để bán. Thay thế cho MicroLogix™ 1000 là dòng PLC Micro820 ™ hoặc PLC Micro830®.
1761-CBL-AC00MicroLogix Cable
1761-CBL-AH02MicroLogix Cable
1761-CBL-AM00MicroLogix Cable
1761-CBL-AP00MicroLogix Cable
1761-CBL-AS03MicroLogix Cable
1761-CBL-AS09MicroLogix Cable
1761-CBL-HM02MicroLogix Cable
1761-CBL-PH02MicroLogix Cable
1761-CBL-PM02MicroLogix Cable
1761-HHM-K64MicroLogix 1000 Handheld Memory Module
1761-L10BWAMicroLogix 1000 10 Point Controller
1761-L10BWBMicroLogix 1000 10 Point Controller
1761-L10BXBMicroLogix 1000 10 Point Controller
1761-L16AWAMicroLogix 1000 16 Point Controller
1761-L16BBBMicroLogix 1000 16 Point Controller
1761-L16BWAMicroLogix 1000 16 Point Controller
1761-L16BWBMicroLogix 1000 16 Point Controller
1761-L16NWAMicroLogix 1000 16 Point Controller
1761-L16NWBMicroLogix 1000 16 Point Controller
1761-L20AWA-5AMicroLogix 1000 20 Point Controller
1761-L20BWA-5AMicroLogix 1000 20 Point Controller
1761-L20BWB-5AMicroLogix 1000 20 Point Controller
1761-L32AAAMicroLogix 1000 32 Point Controller
1761-L32AWAMicroLogix 1000 32 Point Controller
1761-L32BBBMicroLogix 1000 32 Point Controller
1761-L32BWAMicroLogix 1000 32 Point Controller
1761-L32BWBMicroLogix 1000 32 Point Controller
1761-NET-AICMicroLogix and SLC Communication Adaptor
1761-NET-ENIMicroLogix and SLC Communication Adaptor
1761-NET-ENIWMicroLogix and SLC Communication Adaptor
1761-RPL-RT001761 Replacement Terminal Block
1761-RPL-T32XMicroLogix 1000 Replacement Part
1761-SIM-B16MicroLogix 1000 Input Simulator
1762-IA8MicroLogix 8 Point Digital Input Module
1762-IF2OF2MicroLogix 4 Point Analog Comb Module
1762-IF4MicroLogix 4 Point Analog Input Module
1762-IQ16MicroLogix 16 Point Digital Input Module
1762-IQ32TMicroLogix 32 Point Digital Input Module
1762-IQ8MicroLogix 8 Point Digital Input Module
1762-IQ8OW6MicroLogix 14 Point Digital Comb Module
1762-IR4MicroLogix 4 Point Module
1762-IT4MicroLogix 4 Point Input Module
1762-L24AWAMicroLogix 1200 24 Point Controller
1762-L24AWARMicroLogix 1200 24 Point Controller
1762-L24BWAMicroLogix 1200 24 Point Controller
1762-L24BWARMicroLogix 1200 24 Point Controller
1762-L24BXBMicroLogix 1200 24 Point Controller
1762-L24BXBRMicroLogix 1200 24 Point Controller
1762-L40AWAMicroLogix 1200 40 Point Controller
1762-L40AWARMicroLogix 1200 40 Point Controller
1762-L40BWAMicroLogix 1200 40 Point Controller
1762-L40BWARMicroLogix 1200 40 Point Controller
1762-L40BXBMicroLogix 1200 40 Point Controller
1762-L40BXBRMicroLogix 1200 40 Point Controller
1762-MM1MicroLogix 1200 Memory Module
1762-MM1RTCMicroLogix 1200 with RTC Memory Module
1762-OA8MicroLogix 8 Point Digital Output Module
1762-OB16MicroLogix 16 Point D/O Module
1762-OB32TMicroLogix 32 Point D/O Module
1762-OB8MicroLogix 8 Point Digital Output Module
1762-OF4MicroLogix 4 Point Analog Output Module
1762-OF4-CCConformal Coated 1762-OF4
1762-OV32TMicroLogix 32 Point Module
1762-OW16MicroLogix 16 Point Relay Output Module
1762-OW8MicroLogix 8 Point Relay Output Module
1762-OX6IMicroLogix 6 Point Relay Output Module
1762-RPLDIN2MicroLogix Replacement Part
1762-RPLDR2MicroLogix Replacement Part
1762-RPLRTB40MicroLogix 40 Point Replacement TB
1762-RTCMicroLogix 1200 Real Time Clock
1763-BAMicroLogix 1100 Battery
1763-L16AWAMicroLogix 1100 16 Point Controller
1763-L16BBBMicroLogix 1100 16 Point Controller
1763-L16BWAMicroLogix 1100 16 Point Controller
1763-L16DWDMicroLogix 1100 16 Point Controller
1763-MM1MicroLogix 1100 Memory Module
1763-NC01MicroLogix Cable
1764-24AWAMicroLogix 1500 24 Point Controller
1764-24BWAMicroLogix 1500 24 Point Controller
1764-28BXBMicroLogix 1500 28 Point Controller
1764-28BXB1MicroLogix 1500 28 Point Controller
1764-DATMicroLogix 1500 Data Access Tool
1764-LRPMicroLogix 1500 Processor
1764-LSPMicroLogix 1500 Processor
1764-MM1MicroLogix 1500 Memory Module
1764-MM1RTCMicroLogix 1500 with RTC Memory Module
1764-MM2MicroLogix 1500 Memory Module
1764-MM2RTCMicroLogix 1500 with RTC Memory Module
1764-MM3MicroLogix 1500 Memory Module
1764-MM3RTCMicroLogix 1500 with RTC Memory Module
1764-RPLCDR1MicroLogix 1500 Replacement Part
1764-RPLTB1MicroLogix Replacement Part
1764-RPLTB2MicroLogix Replacement Part
1764-RTCMicroLogix 1500 Real Time Clock
1766-L32AWAMicroLogix 1400 32 Point Controller
1766-L32AWAAMicroLogix 1400 32 Point Controller
1766-L32BWAMicroLogix 1400 32 Point Controller
1766-L32BWAAMicroLogix 1400 32 Point Controller
1766-L32BXBMicroLogix 1400 32 Point Controller
1766-L32BXB-CCConformal Coated 1766-L32BXB
1766-L32BXBAMicroLogix 1400 32 Point Controller
1766-MM1MicroLogix 1400 Memory Module